In het eerste artikel gaan Elske van den Berg en haar collega’s in op cognitive behavioral therapy-enhanced zoals toegepast in de behandeling van eetstoornissen. CBT-E verwijst naar een transdiagnostische, gepersonaliseerde aanpak voor de behandeling van diverse eetstoornissen. In internationale studies is deze aanpak effectief gebleken. Van den Berg en collega’s gaan onder meer in op de ervaringen met de implementatie in een Nederlandse ggz-instelling.

Lotte Lemmens en haar collega’s hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar plotse, wezenlijke afnamen in klachten tussen twee therapiesessies in, ook wel sudden gains genoemd. Zij vonden onder meer dat sudden gains positief samenhangen met het effect van een CGT-behandeling. Komt u dergelijke onverwachte grote verbeteringen tegen, dan kunt u dus, losjes sprekend, gaan vertrouwen op een gunstige afloop van de therapie. Lemmens en de haren schetsen ook dat het nog niet eenvoudig is om aan te wijzen bij welk type client nu precies zo’n plotse verbetering verwacht mag worden, en onder welke omstandigheden. Fascinerende materie.

De Community Reinforcement Approach – Tevredenheidslijst (CRA-TvL) is een instrument dat gebruikt kan worden in de behandeling van verslavingsproblematiek om zicht te krijgen op de kwaliteit van leven van de client, om de voortgang van de behandeling te monitoren en te bespreken, en om de client actief te betrekken bij beslissingen in het behandelproces. Caroline Marijnissen-Bouten en haar collega’s onderzochten psychometrische eigenschappen van dit instrument. Daarvan doen zij in het derde artikel verslag. Het instrument sluit aan bij het toenemende belang van gedeelde besluitvorming binnen de psychiatrie.

Ronald Boonstra deed samen met anderen onderzoek naar het voorkomen van de beleving van schaamte bij mensen die stemmen horen en de relatie tussen schaamtebelevingen en opvattingen over privacyschending en stemidentiteit. Zij ontwikkelden een vragenlijst om deze constructen te meten en doen in het vierde artikel verslag van eerste resultaten van onderzoek met het instrument.

Inez Buyck bespreekt recente boeken over Competitive Memory Training (COMET) zoals toegepast bij kinderen en jeugdigen. Belangwekkende boeken, en mooi besproken in deze heldere boekbespreking.